| ورود
ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند ، اواخر سال هزار سیصد نود چهار هجری شمسی به همت تعدادی از متخصصین کشور در حوزه های مختلف راه اندازی گردید.

هدف اصلی از راه اندازی دفتر، ایجاد انگیزه فعالیتهای تخصصی، اجتماعی، علمی ، آموزشی و کارآفرینی در بین دانشجویان و دانش پژوهان مؤسسه ارشاد دماوند و همچنین فراتر از مؤسسه براساس درخواست متقاضیان دولتی یا خصوصی می باشد.

از دیگر اهداف دفتر جهت فعالیتهای آتی می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد :

  • ایجاد و تأمین شرایط و امکانات پژوهشی، مشاوره، آموزش، بازرگانی و تولید
  • ارائه خدمات متمرکز علمی و پژوهشی به متقاضیان دولتی و بخش خصوصی
  • ایجاد محوریت آکادمیک در حوزه های مورد نظر مؤسسات آموزشی عالی کشور
  • ارتقاء سطح کیفی فعالیتهای پژوهشی و آموزشی
  • سیاست گذاری و تعیین خط مشی و برنامه ریزی تخصصی در حدود مقررات آموزشی عالی
  • برگزاری سمینارهای آموزشی و تخصصی
  • جذب مشارکت علمی، تخصصی اساتید و دانشجویان مؤسسه
  • همکاری آموزشی با کلیه دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور داخل و خارج

امید است با اتکای به خداوند منان بتوانیم گاهی در جهت ایجاد و بستر مناسب آموزشی و کارآفرینی بر پایه تخصص و تعهد بر داریم.

سخنرانی آقای دکتر مهرداد قلیزاده

موضوع سخنرانی: مهندسی ایمنی و بهبود مدیریت

دانلود گزارش سخنرانی

سخنرانی آقای دکتر مهرداد قلیزاده

 موضوع سخنرانی:  HSE و مهندسي ايمني

دانلود گزارش سخنرانی2