| ورود
صفحه اخبار

آ-99051340-جدول دروس، اساتید، زمان امتحانات معوقه کرونا ومعرفی به استاد

no picture

تاریخ امتحان

نام استاد

نام درس

3/6/99

دکتر فاضل نظری

تئوری مدیریت پیشرفته

3/6/99

دکتر نوروش

حسابداری مدیریت

3/6/99

خانم موسوی

اندیشه 1 و 2

3/6/99

دکتر اسحق زاده

آمار و احتمالات

3/6/99

دکتر حسین قلی پور

سرمایه گذاری دربورس

3/6/99

دکتر مرشد زاده

پیشرفته2

3/6/99

دکتر نیری

بهره وری

3/6/99

خانم فرشباف

مالیه عمومی

3/6/99

خانم خسرو آبادی

سازه های فلزی

3/6/99

دکتر لاجوردی

منابع انسانی

3/6/99

دکتر لاهوتی

کنترل موجودی ارشد

3/6/99

دکتر فرمنش

اصول فقه 1

3/6/99

دکتر هرمزی

روانشناسی صنعتی

3/6/99

خانم اسحق زاده

تحقیق یک

3/6/99

دکتر نادی قمی

مدیریت مالی پیشرفته

3/6/99

دکتر حسینیان

حقوق و قوانین کسب و کار

3/6/99

خانم موسوی

آیین زندگی

3/6/99

دکتر شیر محمدی

سیستم های اطلاعاتی

3/6/99

خانم مریم شوکت پور

فنون تجزیه و تحلیل

3/6/99

خانم فرشباف

امور مالی بین الملل

3/6/99

آقای یارالهی

استاتیک

3/6/99

دکتر مهاجرانی

اصول مدیریت

3/6/99

خانم بایگان

روانشناسی عمومی

3/6/99

خانم امامی

دانش خانواده

3/6/99

دکتر مهاجرانی

mis

4/6/99

آقای محمود آبادی

دولتی

4/6/99

خانم محمد ابراهیم

زبان پیش

4/6/99

دکتر نیری

روابط صنعتی

4/6/99

آقای پیر مرادیان

ریاضی پیش

4/6/99

فاطمه دادبه

مبانی ریسک و مدیریت بیمه

4/6/99

آقای دکتر لاهوتی

موجودی 2

4/6/99

خانم دکتر یموت

نثر

4/6/99

دکتر اسحق زاده

آمار مهندسی

4/6/99

دکتر مهاجر

ادله اثبات دعوی

4/6/99

خانم بردال

پول و ارز

4/6/99

آقای نیک صفت

مدیریت تولید

4/6/99

دکترلاجوردی

مدیریت منابع (کارشناسی)

4/6/99

دکتر روشن ضمیر

نمونه نثر ساده

4/6/99

دکتر روشن ضمیر

رمان 2

4/6/99

دکتر ذبیحی

حقوق خصوصی یک

4/6/99

دکتر ملکی

زبان عمومی

4/6/99

دکتر ملکوتی

آیین دادرسی مدنی

4/6/99

خانم حاج قاسم

MIS

4/6/99

دکتر بشیریه

جرم شناسی

4/6/99

آقای یزدانی

زبان دوم 3

4/6/99

دکتر نیری

سیستم خرید

4/6/99

دکتر ظریفیان

تارخ فرهنگ

5/6/99

دکتر لاهوتی

تعمیرات و نگهداری

5/6/99

دکتر جمشیدی

سیاست پولی و مالی

5/6/99

خانم اسحق زاده

آمار 2

5/6/99

خانم نوری

تجارت یک و سه

5/6/99

دکتر اسدالهی

مدیریت مالی

5/6/99

دکت تقی زاده

متون حقوقی به زبان خارجی (ارشد)

5/6/99

دکتر لاهوتی

تحقیق یک

5/6/99

دکترکمالی مقدم

فیزیک 2

5/6/99

خانم خسروآبادی

طراحی ساختمان بتی

5/6/99

دکتر اصغری زاده

تئوری تصمیم گیری

5/6/99

دکتر معصومی

آشنایی با ادبیات معاصر

5/6/99

آقای پیر مرادیان

ریاضی 2

5/6/99

خانم باقری

مباحث جاری

5/6/99

خانم بردال

مبانی علم اقتصاد

5/6/99

خانم ذبیحی

حقوق سازمان های بین الملل

5/6/99

دکتر حسینیان

مدنی 1

5/6/99

طراحی صفحات وب

خانم داوودی

5/6/99

خانم فتوحی

حسابرسی 2

0.00 0
  • نویسنده : مدیرپرتال -معاون گروه میرچی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/05/13
  • تعداد مشاهده : 752 بار