| ورود
ایمیل اساتید

اساتید گروه عمومی

(معارف،فارسی،خانواده،ورزش و ...)

نام اساتید

ایمیل

آقای اشراقnasereshragh@gmail.com
آقای اکرمیDr.akrami@ershad-damavand.ac.ir
خانم زهره اکبریzoakbari@yahoo.com
خانم امامیemami_hz@yahoo.com
آقای حبیب جلالیان
  خانم جوادیه

shkiba2610@gmail.com

خانم شیما سادات حسینیSh.hoseyni96@gmail.com

خانم فرشته خالقی

f.khaleghi43@gmail.com

آقای غلامعلی رجایی

gholamalirajaee@yahoo.com

خانم بهجت رحمانی

Behjat.rahmani@gmail.com

آقای شمس

Shams_d40@yahoo.com

آقای رضا صادقی

sadeghire@yahoo.com

آقای صدر هاشمیsadrhashemi@yahoo.com

خانم منصوره طاهری

Mansoreh.taheri@yahoo.com

ایلیا سادات طباطباییi.vojdani@yahoo.com

آقای ظریفیان

Gh.zarifiyan@e-damavandihe.ac.ir

zarifyan@ut.ac.ir

آقای خسرو قنبری تهرانی

tehrani@e-damavandihe.ac.ir

خانم فاطمه کشاورز دیزجینkeshavarzmk@yahoo.com
آقای ولی فتحیmadine140@gmail.com
خانم فرحمندZ.farmand@gmail.com

خانم ترانه مداحی

taranehmadahi@gmail.com

آقای مزارعی

ali.mazarei99@yahoo.com

خانم سارا معصومی

farsi.ershad@gmail.com

خانم مهدی الاسلام

Mariss.mahdi@gmail.com

خانم زکیه موسوی

z.mousavi@e-damavandihe.ac.ir

خانم معینی رادS_moeinirad@sbu.ac.ir
آقای مهدی مومنیdr.momeni135@yahoo.com

خانم سپیده میرسعیدی

sepidehmirsaeedi@gmail.com

سید محمد میرمعینیmirhommad1213@gmail.com

خانم نوربالا

noorbala@yahoo.com

خانم طاهره نوریnouri3073@gmail.com
خانم منا نوریm_nouri95@yahoo.com
خانم هاجر وفاپورhajarvafa@gmail.com

آقای هزاوه ای

m.hazavei@e-damavandihe.ac.ir

خانم سمیه یزدان پژوهsomayeh16@gmail.com

رشته حسابداری و مدیریت مالی

نام اساتید

ایمیل

آقای محسن ابراهیمی

Mohsen.e307@gmail.com

خانم نسترن احمدیn.ahmadi.ses@gmail.com
آقای سعید احمدیsaeidahmadi83@gmail.com
آقای رضا اسدیrezaasadi220@gmail.com
آقای بهروز اشکانیashkan_uve@yahoo.com
آقای محمد اصولیانm_osoolian@sbu.ac.ir

آقای سید مرتضی افقه

morteza.afghah@gmail.com

آقای افتخاری علی آبادیah57.eftakhari@gmail.com

خانم شیوا امینیان

Shivaaminian2010@yahoo.com

خانم سمانه انوریsama.ghol@gmail.com
آقای اسدالهیasmatin894@gmail.com
خانم مهدیه باقرmahdieh.bagher@gmail.com

خانم فاطمه باقری

fatemeh.bagheri27@gmail.com

خانم بشردوستd.ofogh@gmail.com

خانم زهرا بردال

bardal1364@gmail.com

خانم مهشید برمخشاد

mbarmakhshad@gmail.com

خانم کیمیا بایگانkimia_bayegan@yahoo.com
آقای بنائیانh.banaeian@ut.ac.ir
خانم نسترن پاشنکn.pashank@yahoo.com.sg
خانم زهرا تقی زاده اصلtaqizadezahra@yahoo.com
آقای حسین تملکیh.tamalloki@gmail.com
خانم زهرا تیموریzahra.t66@gmail.com
آقای مهرداد جباریt_parseh@yahoo.com

آقای مجید جهان تیغ

majid_2211@yahoo.com

خانم مهتاب جهرومی

mahtab.jahromi@gmail.com

آقای سیدکاظم چراغیskcheraghi@gmail.com

خانم مهتاب حاج قاسم

mahtabhajghasem@yahoo.com

آقای حامدی نیا

hamedinia.hamed@ut.ac.ir

آقای حرفت پویان

alipoyan1341@yahoo.com

آقای حسنی

khiyale.hafez.hht@gmail.com

آقای حسن زاده دیواmostafahasanzade69@yahoo.com
آقای حقانی نسبabasali.haghaninasab53@gmail.com
خانم فاطمه دادبهF.dadbeh65@gmail.com
آقای داراییta_pishro@yahoo.com

سید جواد درواریsjd_62@yahoo.com
خانم افسانه دلشادafsaneh.delshad@yahoo.com
آقای رجب بلوکاتmohsen.boloukat@gmail.com

آقای فرهنگ حسینی

farhang.hoss@yahoo.com

خانم دهقانیm1985marziye@gmail.com
خانم فیروز علیزادهakram.alizadeh22@yahoo.com
آقای حسین پورyaserhp1361@yahoo.com

آقای خسروشاهی

alikhosroshahi@ut.ac.ir

خانم ارشیا خداییarshia5420@yahoo.com

آقای امیررضا خسروی

amirreza.khosravi@gmail.com

خانم دادبهf.dadbeh@gmail.com
خانم مرضیه دهقانیm1985marziye@gmail.com
آقای دشتیmojtaba.dashti14@gmail.com
آقای عباس رادrad.abbas@gmail.com

آقای رحیمی باغ ابریشمی

mali_rahimi2000@yahoo.co.uk

m.a.rahimi@e-damavandihe.ac.ir

آقای رئوفیaliraoofi1@gmail.com
آقای جلال رستمیS_moradmand@yahoo.com
آقای رزاقrazagh44@gmail.com
آقای علی رضاییali.rezaei2006@yahoo.com
آقای زرینnaserzarin61@gmail.com
خانم زمانیان فرl.zamanianfar@yahoo.com
آقای سرآبادانیAmir59sA@gmail.com

خانم سلاطی

salatisaba@yahoo.com

آقای سلمانی

rsalamaninezhad@gmail.com

آقای سماواتی

Mahdi.samavaty@gmail.com

آقای سماویm.e_samavi@yahoo.com
خانم ندا سمیعی

nedasamiei@gmail.com

آقای حامد سیارH_sayyar_63@yahoo.com

آقای شاکرطاهری

s.shaker.t@gmail.com

خانم ظفریleezafari@gmail.com
آقای شالچی

خانم شاهوردی

gityshahverdi@yahoo.com

g.shahverdi@e-damavandihe.ac.ir

آقای شایسته

Parviz.shayesteh@yahoo.com

آقای کیوان شهاب لواسانی

keyvanshahab@ut.ac.ir

آقای محمد شوریابی

m_shoryabi@yahoo.com

آقای صباغ پور

aaspqq@yahoo.com

آقای سید محمد صدر هاشمیsadrhashemi@yahoo.com
آقای ابراهیم عباسیabbasiebrahim2000@alzahra.ac.ir

آقای امین عباسی

abbasiamin@yahoo.com

آقای مهدی عباسی اصلramin.com@gmail.com
آقای محمد عبدالعظیمی علیائیmohammad.abdolazimi15318@yahoo.com

آقای عبداله زاده

Sa.abdollahzade@gmail.com

آقای علیمحمدی

m.alimohammadi.stat@gmail.com

خانم نازنین عزیزیn.azizi267@gmail.com
خانم عزآبادیezabadi.bahare@gmail.com

خانم غیاثوند

خانم ندا فتوحی

nedafotohi@gmail.com

n.fotoohi@e-damavandihe.ac.ir

خانم سحر فرهمندیfarahmandisahar@gmail.com
آقای فدایی نژاد

m_fadaei@sbu.ac.ir
آقای حنظله فندرسکیhfendereski@yahoo.com

خانم فرشباف

M_farshbaf1366@yahoo.com

آقای رضا فراهانیfarahani.reza1@gmail.com
آقای سنجر فخریsanjarfakhri@yahoo.com
آقای قاسمی بیستگانیhr68_qasemi@yahoo.com
آقای محمود قربانیEmperor.ut2014@gmail.com

خانم قشقایی عبدی

Ghashghaie.55@gmail.com

آقای قلی پور

h.gholipour25@gmail.com

خانم مریم قنبری

Gh.maryam89@gmail.com

خانم کدخدائی الیادرانیkadkhodaee.mojdeh@yahoo.com

خانم کریمی نیکو

Nkarimi49@yahoo.com

خانم کریمی احمدآبادیmkarimi.2000@yahoo.com
خانم طاهره کریمیان کاکلکیTahere.karimiyan@gmail.com
آقای سیروس کریمیsirous17@gmail.com
آقای عباس گمارabbasgmr@gmail.com
آقای کودزری فراهانیyazdan.farahani@gmail.com
آقای لطفی مزرعه شاهی

lotfi1390@gmail.com

آقای مایلی

Reza.mayeli@gmail.com

خانم محرمیmarzi_04@gmail.com

خانم محمد زمانی

s.zamani1353@yahoo.com

آقای مصطفوی منتظریmmostafavi@modares.ac.ir

آقای داریوش محمدی

Accphd@gmail.com

d.mohamadi@e-damavandihe.ac.ir

آقای محمود آبادی

Mahmoudabadi.ali@gmail.com

خانم مرشد زاده

m.morshedzadeh@ut.ac.ir

آقای مصدر

Alimasdar1510@gmail.com

آقای مصطفوی

mmostafavi@modares.ac.ir

خانم مقدس پورh_moghadaspour@yahoo.com

آقای ملکی

Bozorgmehr.maleki1363@gmail.com

خانم میرعبدالهی

Faranak_mirabdollahi@yahoo.com

آقای یاور میرعباسیyavar_abbassi@yahoo.com

آقای بهزاد مینایی

behzadminaei@ut.ac.ir

آقای نادی قمی

v.n.qomi@gmail.com

آقای نعمت الهیAm2004Az@yahoo.com

آقای ایرج نوروش

irajnoravesh@yahoo.com

i.noravesh@e-damavandihe.ac.ir

آقای علی نیازیlord-niazi@yahoo.com
آقای نیکوکارnikookar.saeed65@gmail.com
آقای نیلچیmoslem.nilchi@gmail.com
خانم وحیدمنشatiehvahidmanesh@gmail.com

خانم وصلی

خانم هاشم لوFa_Hashemloo@yahoo.com
خانم هنردوستhonardoust5594@yahoo.com

رشته صنایع و انرژی

نام اساتید

ایمیل

خانم ابوالقاسمی

Mahdie.abolghasemy@gmail.com

آقای اسپنانیRoohollah.espanani@gmail.com
خانم اینانلوinanloo_shabnam@yahoo.com
خانم ایروانی نیاm.iravani11@yahoo.com

خانم بانک

bank.maedeh@gmail.com

bank_maedeh@iust.ac.ir

اصغر پیشگاهیpishgahi72@yahoo.com

خانم پرتوی

kiandokhtpartovi@yahoo.com

آقای تقوی فردtaghavifard@atu.ac.ir
آقای حاجی کتابیa.hajiketabi@gmail.com

خانم اکرم حسینیان

hoseinian@ut.ac.ir

آقای حریرپوشm_harirpoosh@yahoo.com
خانم حقیقت پژوه کارگرhoma.hagheeghat92@gmail.com
خانم سمیرا حیدریheidary.s@gmail.com
آقای سید محمد سید حسینی

m.s.hosseini@e-damavandihe.ac.ir

seyedhoseini@yahoo.com

آقای دبیریان

خانم رامشه

n.ramsheh@gmail.com

آقای زال پور دزفولیqzalpur@gmail.com
خانم مهسا ساکت بلگوریm_saketb@yahoo.com

خانم سعیدی

Mahdis.saeedi@gmail.com

m.saeedi@e-damavandihe.ac.ir

آقای شاه قلیان

kshahgholian@yahoo.com

k.shahgholiyan@e-damavandihe.ac.ir

خانم شمس اسفند آبادی

z.shams@aut.ac.ir

آقای عراقیaaraghi86@gmail.com
آقای جواد عسگریasgari1334@gmail.com
آقای عیسی پورIsapour@yahoo.com
خانم فتاحی

somaye4_ams@yahoo.com

samin.fattahi@gmail.com

آقای قربانیان

ghorban@ut.ac.ir

آقای محمد قلی زادهmohamadgh@gmail.com

خانم آمنه قنبری تهرانی

ameneh.ghanbari@gmail.com

آقای طاها یاسر کشاورز

t.keshavarz@yazd.ac.ir

خانم کشاورز گرامی

MK.gerami@gmail.com

خانم فاطمه کشاورز قربانیfatemekeshavarz337@yahoo.com

آقای کمالی مقدم

kiukam2020@gmail.com

آقای محمدرضا لاهوتی اشکوری

drlahooti_2003@yahoo.com

m.r.lahoti@e-damavandihe.ac.ir

آقای علیرضا لاهوتی اشکوریa_lahootieshkevari@sbu.ac.ir
مریم محبوبیmahboobi64@gmail.com

آقای محمد محمدی

Mohammad_9091@yahoo.com

خانم محمد حسینی طاهریzahra.m.h.taheri@gmail.com
خانم مخلصیانmokhlesian@aut.ac.ir
آقای مردیshahram.mardi@yahoo.com

آقای مومنی

mmomeni@ut.ac.ir
منصوره نادری پورm.naderipour@aut.ac.ir
آقای یاراللهیtoorajyarallahi@gmail.com

خانم یوسفی

Sy2000ir@gmail.com

رشته حقوق

نام اساتید

ایمیل

خانم ابوذریabzr_85@yahoo.com
آقای احدپورahadpoor@hotmail.com

آقای ارشدی

Dr.a.arshadi@gmail.com

آقای اردستانیaliardestani182@gmail.com

آقای اسماعیلی

آقای اسفنانیasfanani47@yahoo.com

آقای اصغری

آقای اعلائی فردma.alayeefard@yahoo.com
خانم سارا اکبریAkbarisara.il@gmail.com
خانم عطیه الصاقa.elsagh@gmail.com

خانم امیرتیموری

sa.amirtaimury@gmail.com

خانم سارا آقایی

aghaei.sarah@gmail.com

خانم مهسا آقائیmahsaa.aghaie@gmail.com
آقای ایزدیarash_law@hotmail.com
آقای باقرپورmohammad5921@yahoo.com

آقای بزرگمهر بشیریه

bbashiriyeh@yahoo.com

آقای تهمورث بشیریه

tahmoores_b@yahoo.com

خانم بهشتی سرشتz.beheshti.s@gmail.com
خانم بیاتshbnambayat@gmail.com
خانم تعالیzeynabtaaly@yahoo.com
آقای تقی زاده کلیدبریalitaghizadeh72@yahoo.com
خانم فاطمه حاتمیsaraman1383@gmail.com

آقای حجتی

hojjati_lawyrer@yahoo.com

آقای سید لقمان حسینیslhosseini1@gmail.com
خانم حسینیان

hoseinian@ut.ac.ir

m.hosseinnian@e-damavandihe.ac.ir

آقای حق پرستDr.shhaghparast@yahoo.com

خانم خادم الرضائیان

Khademrezaian_mahbubeh@yahoo.com

خانم خسرونژاد
خانم خلیل زادهmona.kh65@yahoo.com

خانم دلاور

mdelavar2010@gmail.com
آقای درواریsjd_62@yahoo.com

خانم دوانلو

mona.dvnlu@gmail.com

خانم دهقانdehghan2@rocketmail.com
خانم ذبیحی شهریsaz.1368@gmail.com
آقای رحمدلm_rahmdel@yahoo.com
خانم خدیجه رضائیانRezaean@live.com
خانم ریاضتz_riazat@yahoo.com
خانم سلیمان دهکردیsoleiman.elham@gmail.com

خانم سمیعی زفرقندی

z.samiee.z@gmail.com

خانم سیف الهیsepidehseyfollahi@yahoo.com
خانم سیفیa.seifi@atu.ac.ir
خانم شهیدیsep.shahidi@gmail.com
آقای صادقی زیازیhatamsadeghi@gmail.com
آقای صحرائیshahrokhsahraei@gmail.com
آقای صفائیsafaee.1385@gmail.com
خانم طاهریsamaneh_taherie@yahoo.com
آقای طیبیsobhantayebi@yahoo.com
آقای عالمیk.alemy@yahoo.com
آقای علوی حسینیalavihoseini@gmail.com
خانم عظیم زادهazimzadehshadi@gmail.com

آقای علیزاده ثابت

alizadeh.vakil@yahoo.com

خانم غفاری الهی کاشانیn8.ghaffari@yahoo.com

خانم فرحان

mahsa.farhaan@gmail.com

خانم فتح پورffathpour@yahoo.com
آقای فدائیg.ravanpezeshki@gmail.com
خانم فریدون پورfereidoonpoormlaw@yahoo.com
خانم فرمنشt.farmanesh@gmail.com
آقای قورچی بیگیmajidbeyge@gmail.com

آقای کاظمیان

mk35172@gmail.com

خانم کرامتی

fateme.key24@gmail.com

خانم کربلائی امینیmkmk.amini@yahoo.com
آقای کهندانیdr.19881988@gmail.com
خانم محمد تقی زادهm.mtaghizade@yahoo.com

خانم زینب محمدزاده

z.mohammadzade63@gmail.com

خانم  محمدی ffmohammadi75@yahoo.com
آقای غلامرضا محمدنسلg_mnasl@yahoo.com
آقای محقق
آقای محمودی جانکیfirouzmahmoudi@ut.ac.ir
آقای مظفریm_mozafari@sbu.ac.ir
آقای ملکوتیrasoolmalakooti@yahoo.com

خانم  ممنون

maryammamnoun@gmail.com

خانم منبریmenbari1335@gmail.com

خانم مهاجر

Mmd323@yahoo.com

خانم میرترابی

Mirtorabi52@ut.ac.ir

خانم مائده میرشمس شهشهانی

maedehmirshams@gmail.com

آقای میرشکاریmirshekariabbas1@yahoo.com
آقای ناجی زوارهnaji.morteza@yahoo.com
آقای ناظریانhosseinnazerian@yahoo.com

آقای نجابتی

Mahdi_nejabati@yahoo.com

خانم نژاد بهرام

mnejadbahramster@gmail.com

آقای نژندی منشhnajandimanesh@gmail.com

خانم نوری

Fnouri67@yahoo.com

آقای عیسی ولائیisavalaei@gmail.com
محمد یوسفیmy1344@gmail.com

رشته زبان

نام اساتید

ایمیل

خانم ابراهیم زاده

Gh.ebrahimzade80@yahoo.com

آقای سیدامیر اکرمیseyedamir_a@yahoo.com
خانم فاطمه السادات آذرترابatieh1988.azartorab@gmail.com
خانم المیرا اسماعیل پورe.esmaeelpour@gmail.com

خانم رویا الهی

roya.elahi5@gmail.com

r.elahi@e-damavandihe.ac.ir

خانم امین پور

niloufaraminpour@yahoo.com

n.aminpour@e-damavandihe.ac.ir

خانم آرین

aryanazita40@gmail.com

a.aryan@e-damavandihe.ac.ir

خانم باباپورshimababapour@yahoo.com
خانم براتی جوآبادTayebeh1368@gmail.com

آقای برزگر

barzegar_moh@yahoo.com

آقای هادی برزگر خاوریhadi.barzegar@live.com

خانم بلوری

m.bolouri9@gmail.com

آقای بهزادپور

Fouad.behzadpour@gmail.com

اقای قاجاریه

ghajarieh.amir@e-damavandihe.ac.ir

خانم پرویزی

f.parvizi@e-damavandihe.ac.ir

آقای پورقاسمیانhossein_710@yahoo.com

خانم ترکاشوند

خانم ثابتatoosasabet@gmail.com

خانم جعفری

shj_teacher@yahoo.com

دل آرا جناتیd.jannati@yahoo.com

خانم حمیدی مهر

خانم خوشدل

farideh.khoshdel@gmail.com

خانم دوستی

farzanehdoosti@gmail.com

خانم دوخانیs.dokhani@yahoo.com
جواد درتاجjavaddortaj@gmail.com
آقای قاسم رحیم زادهAmiry.hosseyn@gmail.com
اقای رحیمیrahimijah@yahii.com

اقای رفیعی

rafiee1977@yahoo.cou.ic

آقای روشن ضمیر

shahrowshan@yahoo.com

امیر ریاحی نوریariahinouri@ut.ac.ir

خانم سردابی

n_sardabi@yahoo.com

n.sardabi@e-damavandihe.ac.ir

خانم هستی سلطانیhasti.soltani1365@gmail.com
خانم شایسته فرparishayeste@yahoo.com

خانم شبرنگ

hoda.shabrang@gmail.com

خانم شهرستانیzohre_shahrestani@yahoo.com
آقای مصطفی شهیدی تبارm_shahihi2005@yahoo .com
آقای شیری احمدآبادیshiri@aut.ac.ir

خانم  فرناز صفدری

Farnaz_264@yahoo.com

خانم زهره صفدریsafdari_zohreh@yahoo.com
خانم عدیلیsomayeh_fairy@yahoo.com

خانم عظیمی فرد

f.azimifard@irib.ir

آقای عظیمیazimi.hz@gmail.com

خانم علایی

Elham_alaee2000@yahoo.com

خانم غلامحسین زادهshiva_ghlm62@yahoo.com

خانم فرهمند

Far3farahmand@yahoo.com

خانم فهیمیfahimy.zahra@yahoo.com
آقای قلی خانmgholikhan@gmail.com

خانم لیلا کریمی فرد

engkarimif@yahoo.com

اقای کمالی وین

m.k.vinne@gmail.com

آقای کیانیrezakiany@yahoo.com
آقای گل محمد سلیمان آبادیiran1700@yahoo.com

خانم متین پارسا

Lida_matin@yahoo.com

خانم محمدی شاهرخ آبادیaf.shahrokh@gmail.com
خانم محمد ابراهیمasal.mohammadebrahim@gmail.com

آقای مذهب

Mozaheb.ma@gmail.com

m.a.mozaheb@e-damavandihe.ac.ir

خانم ملکی

امیر علی محمد خانیaa.m.khani@gmail.com

آقای موذن نواده

Mohmood2013.lily@gmail.com

آقای میراحمدیmirahmadi2009@gmail.com
خانم پریسا سادات میرنژادparisa.mirnejad22@gmail.com

آقای نادری

Manuchehr_naderi@yahoo.com

خانم نوروزیnorouzimonireh@gmail.com
خانم نیک پیامafsaneh.nikpayam@yahoo.com
خانم سهیلا ویسیsoheilaveisi@yahoo.com

آقای صمد هوشمند

Hooshmand.samad@gmail.com

آقای یزدانجوmorteza.yazdanjoo@mail.um.ac.ir

آقای یزدانی

Yazdani.prof@gmail.com

خانم یزدانی قره آغاجyazdhs@yahoo.com
خانم مژده یعقوبیmojde.yaqubi@gmail.com

خانم یموت

tbyamout@gmail.com

رشته کامپیوتر

نام اساتید

ایمیل

خانم الهام ابراهیم پور

Elham.ebrahimpourkomeleh@gmail.com

خانم مهسا اسماعیلی گوکه

mesmaeeli@mail.kntu.ac.ir

خانم انصاریzhr.ansari@gmail.com
خانم اقراری سلوطEghrari.1361@yahoo.com

خانم محبوبه افضلی

Afzali_mahboobeh@yahoo.com

آقای امی

ommi@chmail.ir

خانم امیرفتحیamirfathi.fatemeh@gmail.com

خانم ملیحه بهادری

m_bahadori@sbu.ac.ir

خانم سمانه ثبوتی

samanesobutiAyahoo.com

خانم ساناز ثریائیsanazsorayaei@gmail.com

آقای حاج رسولیها

hrh1294@gmail.com

آقای رضا حیدریreza1331.heydari@gmail.com
آقای علیرضا رضوانیانrezvanian@chmail.ir
آقای زحمتکشzahmat110@gmail.com
خانم حاجی احمدیhajiahmadi.f@gmail.com
آقای حاج سید جوادی

hamid.h.s.javadi@gmail.com

h.s.javadi@aut.ac.ir

علی حبیبی بدرآبادیalii habibii@gmail.com

خانم فاضله حجاری طاهری

htaheri.f@gmail.com

f.hajari@e-damavandihe.ac.ir

آقای حمید خورسند رحیم زاده

آقای دانشمند

Danesh498@yahoo.com

خانم داودی درزیit.davoodi@gmail.com
خانم دیهیمnikta.dayhim@gmail.com

آقای رشادت جو

reshadatjoo.h@gmail.com

خانم رضاوندی شعاعیs.rezavandi@gmail.com

آقای زرین چیان

Gzarrin.edu@gmail.com

خانم زمانی نژاد

nasimzamani@yahoo.com

آقای سیدرضی

آقای مناف شریف زاده

manafsharif@gmail.com

خانم شوکت پور

shokatpour.ershad@gmail.com

آقای شیری احمدآبادیshiri@aut.ac.ir

آقای ابوذر صولت رفیعی

a.solatrafiee@gmail.com

آقای صدیقی مشکنانیsadighim@gmail.com
آقای غفاری صدرa.ghsadr@atu.ac.ir
آقای عسگری حاتم آبادیasgari1334@gmail.com
صفا صوافیsafa.savafi@aut.ac.ir

خانم مریم کمرزرین

m.kamarzarrin@strttu.edu

آقای کرمی زادهsasan.karamizadeh@gmail.com
آقای احسان کریمیe.karimi@ut.ac.ir
خانم کوهی علی آبادیraziekohi85@gmail.com

خانم سعیده محمدخانی

s.mohammadkhani64@gmail.com

خانم محمودآبادی

Elham.mahmoudabadi@gmail.com

آقای مزدآبادیmazdabadi@gmail.com

خانم منیژه منتظریان

m.montazeriyan@e-damavandihe.ac.ir

آقای میرعابدینی

j.mirabedini@gmail.com

آقای یداله هوشمند

Houshmand2009@gmail.com

آقای یادگاری

M_yadegari@ut.ac.ir

رشته معماری

نام اساتید

ایمیل

خانم هانیه سادات اخوت

h.okhovat@ut.ac.ir

فاطمه ایمانی چات قیهiman_135@yahoo.com

خانم امیری پویا

f.amiripouya@yahoo.vcom

خانم بابازاده سلوطsepideh.babazadeh@gmail.com

خانم پورمهابادیان

Elham.pourmahabadian@gmail.com

خانم تمسکیz_tamasoki@sbu.ac.ir

خانم جبارچلویی

jabbaryzohreh2@gmail.com

خانم حسنی علوی

elham.hasanialavy@gmail.com

سادات الشریعه حسینی نسبsharieh_61@yahoo.com

خانم خسروآبادی

helia.khosroabadi@yahoo.com

خانم سمیه رخساری طالمیs.rokhsari@ut.ac.ir
آقای رستمی سرخیmohsen64r@gmail.com
آقای رضازادهmiladarc@gmail.com

آقای روشن

M_r_arc@yahoo.com

s.mehdi.roshan@gmail.com

خانم سروریZahra_sarvari@yahoo.com
خانم غزاله شادی فرghazalehshadifar89@gmail.com
آقای امیر شجاعیamirshojai@gmail.com

خانم شعبانی

shaghayeghsh2000@gmail.com

آقای شکوهی دهکردیkaveh.shokouhi@gmail.com
خانم شمشیریm.shamshiri@ut.ac.ir

خانم طاهری سیاح

f.t.sayyah@ut.ac.ir

خانم طباطبائیmali2tabaei@yahoo.com

خانم عروجی

setarehoruji@yahoo.com

آقای کاخانیEkakhani@gmail.com
خانم کاکوئیe.kakouee@gmail.com
خانم کامی شیرازیkamishirazi.mahsa@gmail.com

خانم گنجه ای

ganjei.sepide@gmail.com

خانم ملائیzm_molaee@yahoo.com

خانم معین مهر

moeinmehr@Arch.iust.ac.ir

آقای منتجبیmontajabi.saeed@gmail.com
خانم ناژparisa.nazh@ut.ac.ir
نگین نیک هوشn.nikhoosh@gmail.com

آقای یاراللهی

toorajyarallahi@gmail.com

رشته های مدیریت

نام اساتید

ایمیل

آقای محمدرضا ابراهیمی

mrebrahimi361@gmail.com

آقای روح اله احمدی

srahmadi@gmail.com

خانم نیره اسحاق زاده

n.eshaghzadeh@e-damavandihe.ac.ir

na.eshaghzadeh@gmail.com

آقای اسدالهی

aliasadollahi89@gmail.com

آقای اشکانیashkan_uve@yahoo.com
آقای عزت اله اصغری زادهasghari@ut.ac.ir
خانم امانی

amani.maryam@ut.ac.ir

mry.amani@yahoo.com

آقای آقا حسینعلی شیرازی

m-shirazi@sbu.ac.ir

m.shirazi@e-damavandihe.ac.ir

آقای دکتر آقا محمدی

mohamad22b@gmail.com
آقای حسنعلی آریاaria.ac65@yahoo.com
خانم بوربورbehnazbourbour@yahoo.com
خانم بی ریاsoheilabiria@yahoo.com
خانم پناهی

panahi.monireh@gmail.com
آقای پورحسنdr.mrp.pourhassan@gmail.com

آقای پیروز

ar.pirouz@hotmail.com

آقای ترکاشوند

torkashvand1357@yahoo.com
خانم جامعیajamei639@gmail.com

خانم جمالی

ajamali.90@gmail.com

خانم جمشیدی

jamshidiiii975@gmail.com

آقای حمیدرضا جمشیدیhrjamshidy@gmail.com

آقای چاقویی

Yahyaatc1@gmail.com

آقای سید محمود حسینیM.hosseini33@gmail.com
آقای دشتیmojtaba.dashti14@gmail.com
آقای راه چمنیahmad.rahchamani@gmail.com

آقای حسن رنگریز

rangriz@khu.ac.ir

آقای مقتدالانام روانبخشM_Ravanbakhsh@yahoo.com

خانم سدیدی

G_sadidi@sbu.ac.ir

آقای سحابی

bsahabi56@gmail.com
آقای سعید نیاDr.saeednia1@gmail.com
خانم سلیلیSarvenaz.salili@gmail.com
آقای شجاعی

m.reza_shojaei@yahoo.com
آقای شریف النسبیsarsharif@gmail.com
آقای شعبانی

shabani.180@gmail.com
آقای شیرمحمدیshirmohammadi@gmail.com
آقای شریف  عسکریsharif.askari74@gmail.com
خانم مریم شوکت پورshokatpour_m@yahoo.com

آقای صفرقلی

alirezasafargholi@ut.ac.ir

آقای عالم تبریز

a-tabriz@sbu.ac.ir

آقای عزیزی

آقای فارسیجانی

H-farsi@sbu.ac.ir

خانم فتوحی

nedafotohi@gmail.com
آقای کاوه فهیمیkavehfahimi01985@gmail.com

آقای احمدرضا قاسمی

ghasemiahmad@ut.ac.ir

a.ghasemi@e-damavandihe.ac.ir

آقای قوچانی

h.ghouchani20@gmail.com

خانم قهرمانیghahremani.n@ut.ac.ir
آقای قیومیahmad.ghayuomi@gmail.com
خانم کبادی کرمانZahra.kobadi@yahoo.com

آقای کرکه آبادی

Hamid15465@chmail.ir

خانم ساجده کمالیkamali_sajedeh@yahoo.com
آقای گروئیGerveyi@ut.ac.ir

خانم لاجوردی

Lajevardi2016@gmail.com

اقای مصلحی

Moslehi1342@yahoo.com

خانم مهاجرانی

rezvan.mohajer@gmail.com

f.mohajerani@e-damavandihe.ac.ir

خانم میرچی

sh.mirchi@gmail.com

آقای ناهید

Mjtb.nahid@gmail.com

خانم نعمتی

s.nemati@modares.ac.ir

آقای فاضل نظریfazelnazari@gmail.com
خانم نظمیP.nazmi.tu@gmail.com
خانم نوریmnouri82@ut.ac.ir

آقای نیری

m.m_nayeri@yahoo.com

آقای نیک صفتniksefat.work@gmail.com

آقای هرمزی

md-hormozi@yahoo.com

آقای یزدی فرد

ahangar@gmail.com

 

رشته ریاضی

نام اساتید

ایمیل

خانم اکبریe.akbarimath@gmail.com
خانم امیرفتحیamirfathi.fatemeh@gmail.com
خانم بهبهانیniloo80us@gmail.com
آقای پیرمرادیانr.pirmoradian.phys@gmail.com
آقای سید حسین حسینیs.hosseinmir@yahoo.com
آقای دانشمندDanesh498@yahoo.com
خانم سعیدی

Mahdis.saeedi@gmail.com

mahdis_saeedi@yahoo.com

m.saeedi@e-damavandihe.ac.ir

خانم سیدی سیاهکله

seyyedemasoome@yahoo.com

mseyyedi@aut.ac.ir

خانم قنبرزادهmozhgan_ghanbarzadeh@yahoo.com
خانم مصباحیzahra.mesbahi22@gmail.com
خانم میرغفوریm_mirghafori@yahoo.com