| ورود
مديران گروه هاي آموزشي

گروه حسابداری و مدیریت مالی

آقای دکتر ایرج نوروش

دکتری حسابداری

آقای دکتر داریوش محمدی

کارشناسی ارشد حسابداری

دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بیمهآقای دکنر نادی قمی

دکتری مدیریت مالی

خانم گیتی اعظم شاهوردی

کارشناسی ارشد حسابداری

گروه حسابداری و مدیریت مالی

گروه حسابداری و مدیریت مالی

گروه مدیریت مالی

گروه حسابداری دماوند

گروه مدیریت

گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار

آقای دکتر مهدی شیرمحمدی

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

رزومه

گروه مدیریت صنعتی

 آقای دکتر احمدرضا قاسمی

دکتری مدیریت صنعتی

 www.drghasemi-mng.com
ghasemiahmad@ut.ac.ir
رزومه

معاون گروه های مدیریت بازرگانی - مدیریت  کسب و کار و مدیریت صنعتی

خانم دکتر شراره میرچی

دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی

mirchi@ut.ac.ir

sh.mirchi@gmail.com

گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی - مقطع کارشناسی

(ادبیات و آموزش و مترجمی)

آقای دکتر محمدامین مذهب

گروه زبان انگلیسی - مقطع کارشناسی ارشد

(آموزش و مترجمی)

آقای دکتر محمدامین مذهب

گروه زبان انگلیسی

مقطع کارشناسی ارشد

(ادبیات)

خانم  دکتررویا الهی

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی کامپیوتر

گروه حقوق

آقای دکتر محمدرضا لاهوتی

خانم مهندس ملیحه بهادری

خانم دکتر میترا حسینیان

گروه معماری

خانم دکتر اخوت