| ورود
تحصيلات تكميلي

فرمت جديد صحافي پايان نامه دانشجويان ارشد

دانلود فايل pdf

دانلود فايل word

فرم درس سمينار

دانلود فايل Pdf

دانلود فايل Word

دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه

نکته: دو نسخه چاپي صحافي شده پايان نامه به همراه CD 

به دانشگاه تحویل داده شود.

 دانلود فايل Pdf 

فرم نمره مقاله

 دانلود فايل Word

فرم عنوان پيشنهادي پايان نامه

دانلود فايل Pdf 

دانلود فايل Word

فرم پروپوزال

دانلود فايل Pdf
دانلود فايل Word

فرم پروپوزال گروه کامپيوتر

 دانلود فايل pdf

فرم پروپوزال گروه کامپيوتر

دانلود فايل word

شيوه ارجاع درون متني و منبع نويسي بر اساس فرمت (APA)

  دانلود فايل Pdf 

 APA Reference List Models

 دانلود فايل Pdf

-

-

 

فرم عنوان پيشنهادي پايان نامه ادبيات،آموزش و مترجمي زبان انگليسي

دانلود

فرم پروپوزال

ادبيات،آموزش و مترجمي زبان انگليسی

دانلود

-

-

 

رنگ جلد پايان نامه ها به تفکيک رشته ها

مديريت بازرگاني

سبز

مديريت صنعتي

قهوه اي

حسابداري

زرشکي

مديريت مالي

قرمز

مهندسي صنايع

سرمه اي

 

 

 

ليست اساتيد براي راهنمايي و مشاوره پايان نامه ارشد زبان و ادبيات انگليسي

دکتر آزيتا آرين

aztaryan@yahoo.com

دکتر فريبا پرويزي

f_parvizi2006@yahoo.com

دکترنعيمه طباطبايي

Natabatabaeilotfi@gmail.com

دکتر هدي شبرنگ

hoda.shabrang@gmail.com

دکتر طيبه يموت

tbyamout@gmail.com

فرم عنوان پيشنهادي پايان نامه ادبيات،آموزش و مترجمي زبان انگليسي

دانلود

فرم پروپوزال

ادبيات،آموزش و مترجمي زبان انگلیسی

دانلود

ليست اساتيد براي راهنمايي و مشاوره پايان نامه ارشد آموزش زبان انگليسي

آقاي دکتر سلامي

آقاي دکتر قاجاريه

آقاي دکتر مذهب

خانم دکتر سردابي

خانم دکتر علايي

خانم دکتر صفدري

آقاي دکتر رياحي

خانم دکتر ويسي

 

 

 

 )ليست اساتيد راهنماي گروه حسابداري و گروه مالي (مهندسي مالي و مديريت ريسک

گروه حسابداري

گروه مالي

آقاي دکتر ايرج نوروش

حسابداري

آقاي دکتر ولي نادي قمي

مديريت مالي

آقاي دکتر منصور علي رحيمي باغ ابريشمي

حسابداري

آقاي دکتر محمد اصوليان

مديريت مالي

خانم دکتر مهناز مرشدزاده

حسابداري

آقاي دکتر محمد اسماعيل فدائي نژاد

مديريت مالي

آقاي دکتر آرش تحريري

حسابداري

آقاي دکتر ابراهيم عباسي

مديريت مالي

آقاي دکتر محمود قرباني

حسابداري-حسابرسي

آقاي دکتر شهاب لواساني

اقتصاد

آقاي دکتر سلام عبداله زاده

حسابداري

آقاي دکتر عباس راد

مالي-مهندسي صنايع

آقاي دکتر سيد حسين شاکر طاهري

حسابداري

آقاي دکتر احمد لطفي مزرعه شاهي

علوم اقتصادي

خانم دکتر فرزانه هاشم لو

مديريت مالي

آقاي دکتر سعيد احمدي

مهندسي مالي

 

  

لیست اساتید راهنمای گروه های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی دانلود فایل