| ورود

عدم تشکیل کلاس ها

عدم تشکیل کلاس ها

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  عدم تشکیل کلاسها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم تشکیل کلاس خود را در هفته پنجم( 12تا 17 مهرماه  99) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
99/07/12

1-خانم نیک هوش

 ​​​​​​​یکشنبه 
99/07/13

دوشنبه

99/07/14

سه شنبه
99/07/15

چهارشنبه
99/07/16

​​​​​​پنجشنبه 
99/07/17

تعطیل رسمی

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  عدم تشکیل کلاسها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم تشکیل کلاس خود را در هفته ششم( 19 تا 24مهرماه 99) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
99/07/19

1-خانم نیک هوش

 ​​​​​​​یکشنبه 
99/07/20

دوشنبه

98/07/21

سه شنبه
99/07/22

چهارشنبه
99/07/23

​​​​​​پنجشنبه 
99/07/24