| ورود
کلاس جبرانی ، انجمن ها و امتحانات

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاسهای جبرانی، انجمن ها و امتحانات کلاسی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که جبرانی کلاس خود را در هفته یازدهم(از شنبه 24 آبان تا پنجشنبه 29 آبان)اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
99/08/24

 ​​​​​​​یکشنبه 
99/08/25

دوشنبه

99/08/26

1-دکترآذرتراب درس نامه نگاری ساعت 13 تا15

سه شنبه
99/08/27


چهارشنبه
99/08/28

پنجشنبه 
99/08/29

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاسهای جبرانی، انجمن ها و امتحانات کلاسی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که جبرانی کلاس خود را در هفته دوازدهم(از شنبه اول آذر ماه تا پنجشنبه 6 آذرماه99)اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
99/09/1

 ​​​​​​​یکشنبه 
99/09/2

دوشنبه

99/09/3

سه شنبه
99/09/4


چهارشنبه
99/09/5

پنجشنبه 
99/09/6