| ورود

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان می رساند، پایان کلاس ها در سال جاری روز پنجشنبه 24 اسفند ماه و همچنین شروع کلاس ها در سال 97، روز سه شنبه 14 فروردین ماه خواهد بود
امتحان های کلاسی


دانشجویان محترم  برای آگاهی ازامتحان های کلاسی و میان ترم  فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید. اساتیدی که برنامه امتحان های خود را به آموزش اطلاع دهند نامشان در این صفحه درج می شود.


فقط اساتیدی که برنامه امتحانی کلاسی خود را در هفته هشتم(18 دی تا 23 دی ماه ) اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه
97/01/18

1-امتحان (استادحسینی)آمار 1 و آمار 2 و ریاضی پایه

یکشنبه 
97/01/19

دوشنبه
97/01/20

 

سه شنبه
97/01/21

1-امتحان (استادحسینی)ریاضی عمومی 1 و ریاضی عمومی 2
چهارشنبه 
97/01/22

پنجشنبه
97/01/23