| ورود
عدم تشکیل کلاس ها

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم حضور اساتید که قبلا به این واحد اطلاع داده اند فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته سیزدهم(24 تا 29 آذر ماه 97)اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه 
97/9/24

1-آقای دکتر کاظمیان

2-آقای پاکباز

3-خانم افضلی

یکشنبه 
97/9/25

1-خانم دکتر لاجوردی

2-آقای دکتر قاجاریه

3-آقای قلی خان

4-آقای موذن نواده

5-خانم معصومه ملایی

6-خانم امیری پویا (کلاس جبرانی ایشان هفته آینده روز یکشنبه ساعت 14 تا 16 برگزار میشود)

دوشنبه 
97/9/26

1- سرکارخانم دیهیم

2سرکارخانم دکتر معصومی

3-سرکار خانم هاشم لو

4-استاد مؤذن

5- سرکار خانم حمیدی مهر

6-آقای غفاری صدر

7- سرکار خانم بشر دوست

سه شنبه
97/9/27

چهارشنبه

97/9/28

1- خانم دکتر دوستی 

2- آقای دکتر حیدری

3-خانم دکتر الهی

4- آقای دکتر مظفری

پنجشنبه
97/9/29

1-خانم دکتر محمدزاده

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم حضور اساتید که قبلا به این واحد اطلاع داده اند فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته چهاردهم(1 تا 6 دی ماه 97)اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه 
97/10/01
1-سرکارخانم براتی

یکشنبه 
97/10/02

دوشنبه 
97/10/03

سه شنبه
97/10/04

چهارشنبه

97/10/05

پنجشنبه
97/10/06

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم حضور اساتید که قبلا به این واحد اطلاع داده اند فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته پانزدهم(8 تا 13 دی ماه 97)اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه 
97/10/08
 

یکشنبه 
97/10/09

دوشنبه 
97/10/10

سه شنبه
97/10/11

چهارشنبه

97/10/12

پنجشنبه
97/10/13