| ورود
عدم تشکیل کلاس ها

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم حضور اساتید که قبلا به این واحد اطلاع داده اند فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته پنجم(28 مهر تا 3 آبان ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه
97/07/28

  1. جناب آقای پاکباز
  2. خانم کریمیان
  3. جناب آقای جلالیان
  4. آقای غفاری صدر
  5. آقای خورسندفقط ساعت 16:30تا19
یکشنبه 
97/07/29

1.خانم رحمانی

2-استاد اشکانی

3-فقط کلاس ساعت ده و نیم تادوازده خانم دکتر سردابی

دوشنبه 
97/07/30

1.خانم رحمانی

2- استاد شوریابی

3-خانم ایمانی

4-خانم خالقی (درس تفسیر موضوعی قرآن)

سه شنبه
97/08/1
1-استاد زرین
چهارشنبه 
97/08/2

پنجشنبه
97/08/3

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم حضور اساتید که قبلا به این واحد اطلاع داده اند فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته ششم(5 آبان ماه تا 10 آبان ماه 97)اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه
97/08/05

  1. خانم انصاری (گرافیک کامپیوتری) ساعت 11 الی 14
یکشنبه 
97/08/06

دوشنبه 
97/08/07

سه شنبه
97/08/08
تعطیل رسمی
چهارشنبه 
97/08/09

پنجشنبه
97/08/10