| ورود

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم واحد تهران میرساند، که دانشگاه در ایام تابستان از تاریخ 7 تیر ماه روزهای پنجشنبه تعطیل میباشد، همچنین ساعت کار اداری در ایام تابستان 8 تا 13:30 میباشد (در ضمن دانشگاه از تاریخ 97/5/6 لغایت 97/5/26 تعطیل میباشد. لازم به ذکر است: کلاسهای تابستانی طبق برنامه قبلی دراین ایام نیز برگزار می گردند)
کلاس جبرانی

                                                                                 

                       

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته چهاردهم(29 ادپردیبهشت ماه الی 3 خرداد ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/02/29

1-کلاس واژه شناسی سرکار خانم کریمی فرد ساعت 10 الی 11:30 کلاس 103

یکشنبه 
97/02/30

1-جابه جایی موقت کلاس پول و ارز بانکداری آقای دکتر عزیزی ساعت 8 تا 10 از کلاس 209 به کلاس 311

دوشنبه

97/02/31

سه شنبه
97/03/1

1-کلاس جبرانی درس ترجمه شفاهی آقای شهیدی تبار ساعت 14:30 تا 16 کلاس 212

2-کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم پیشرفته استاد  خورسند ساعت 17 تا 19:30 کلاس 412

3-کلاس جبرانی درس نگارش پیشرفته استاد نادری ساعت 14:30 تا 16 کلاس 312 و درس اصول و روش ترجمه استاد نادری ساعت 13 تا 14:30 کلاس 312

چهار شنبه
97/03/2

1-کلاس جبرانی آقای دکتر رضوانیان درس مباحث ویژه ساعت 14 تا 17 کلاس 108

2-کلاس جبرانی سرکار خانم قنبرزاده ساعت 8تا12:30  مبانی ریاضی  و ریاضی مهندسی   --ساعت12:30 تا 17 ریاضی کاربردی 2 درکلاس  209  برگزار می شود

3-کلاس جبرانی استاد مؤذ ن نواده درس کلیات زبان شناسی 2----ساعت 11 تا 13 درس خواندن ودرک مفاهیم  گروه مترجمی  ساعت 13 تا 16  درس خواندن و درک مفاهیم 2 ----گروه دبیری  ساعت 16 تا 19 در کلاس  111 برگزار میشود

4-کلاس جبرانی درس جزا اختصاصی1 ساعت 8 تا 10 و درس جزا عمومی1 ساعت 10 تا 13 آقای دکتر اسماعیلی کلاس 110

پنجشنبه 
97/03/3

1-کلاس فوق العاده درس پژوهش عملیاتی 2 آقای دکتر کرکه آبادی از ساعت 14 تا 20 کلاس 113

2-کلاس جبرانی آقای دکتر فرهنگ حسینی درس مدیریت مالی پیشرفته 1 ساعت 11 تا 13 کلاس 413

3-کلاس اقتصاد سنجی خانم دکتر رستمی ساعت 8 تا 12 سایت 1

4-کلاس جبرانی استاد اشکانی درس حسابداری صنعتی 1 ساعت 10 تا 14 کلاس 312

5-کلاس جبرانی خانم مرشد زاده درس حسابداری مدیریت ساعت 8 تا 11 کلاس 302

6-کلاس جبرانی حسابداری دولتی آقای پاکباز  ازساعت 14 تا17 کلاس 108

7-امتحان درس آمار کاربردی پیشرفته خانم دکتر امانی ساعت 11 تا 13 سایت 2

8-کلاس جبرانی خانم امین پور درس بیان شفاهی داستان ساعت8 تا 9:30 و 10 تا 11:30 کلاس 409

9-کارگاه مکاتبات بازرگانی انحمن زبان ساعت 12 تا 15 کلاس 309

10-کلاس جبرانی آقای دکتر قوچانی درس نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته ساعت 15 تا 17 کلاس 309

جمعه
97/03/4

1- کلاس های جبرانی دروس طراحی الگوریتم، طراحی سیستم ها و شبیه سازی کامپیوتر آقای خورسند ساعت 8 الی 16 کلاس

2-کلاس های جبرانی درس اصول و روش ترجمه استاد شهیدی تبار ساعت 11تا  12:30 کلاس

3-کلاس درس اقتصاد مهندسی و شبیه سازی خانم حاج احمدی رشته صنایع(دماوند)ساعت 9 تا 15 کلاس

         

                                                                                    

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته پانزدهم(5 الی 10 خرداد ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/03/5

یکشنبه 
97/03/6

1-کلاس جبرانی درس ریاضی 2 گروه معماری سرکار خانم ملایی ساعت 12 تا 14کلاس 412

دوشنبه

97/03/7

1-کلاس جبرانی آقای دکتر رحیمی باغ ابریشمی درس حسابداری بخش عمومی پیشرفته ساعت 17:30 تا 20 کلاس 303

2-امتحان سرکارخانم حمیدی مهرساعت 10:30 تا12 اتاق دفاع

سه شنبه
97/03/8

1-کلاس جبرانی درس روش تحقیق استاد لاجوردی ساعت 14 تا 16کلاس 306

2-کلاس جبرانی درس حقوق مدنی 6 ساعت 9 تا 11 ودرس حقوق مدنی 7 ساعت 11 تا 13خانم دکتر مهاجر کلاس 312

3-کلاس جبرانی درس زبان تخصصی حسابداری آقای ابراهیمی ساعت 13:30 تا 17 کلاس 312

4-کلاس درس آزمون سازی (کارشناسی ارشد) آقای دکتر قاجاریه ساعت 8:30 تا 13 کلاس 310

5-کلاس جبرانی سرکارخانم باقری درس مباحث جاری حسابداری ساعت 14 تا16کلاس 212

چهار شنبه
97/03/9

1-کلاس جبرانی آقای دکتر رضوانیان درس مباحث ویژه ساعت 14 تا 17 کلاس 108

2-کلاس جبرانی درس گسسته خانم دکتر سعیدی ساعت 11 تا 13 کلاس 305

3-کلاس جبرانی درس اقتصاد مدیریت آقای دکتر سحابی ساعت 15 تا 18کلاس 113

4-کلاس جبرانی درس روش تحقیق پیشرفته خانم دکتر لاجوردی ساعت 16 تا 18 کلاس

5-کلاس جبرانی استاد هزاوه ای درس حقوق بازرگانی ساعت 9 تا 11 کلاس 507

6-کلاس جبرانی استاد هزاوه ای درس اندیشه 2 ساعت 11:30 تا 13 کلاس507

7-کارگاه مکاتبات بازرگانی انجمن علمی زبان وصنایع ساعت 16:30 تا 19:30 اتاق دفاع

8-کلاس جبرانی خانم علیزاده اصول 1 ساعت 11 تا 13 کلاس 109

پنجشنبه 
97/03/10

1-کلاس فوق العاده درس پژوهش عملیاتی 2 آقای دکتر کرکه آبادی ساعت 14 تا 20 کلاس 209

2-کلاس اقتصاد سنجی خانم دکتر رستمی ساعت 8 تا 12 سایت 1

3-کلاس جبرانی درس مدیریت منابع پیشرفته ساعت 12 تا 14 و روش تحقیق (کارشناسی) ساعت 14:30 تا 16:30 و درس روش تحقیق پیشرفته ساعت 16:30 تا 18 کلاس 208

4-کارگاه مکاتبات بازرگانی انجمن علمی زبان و صنایع ساعت 12 تا 15 کلاس 113

5-کلاس جبرانی خانم دکتر مرشدزاده درس حسابداری مدیریت ساعت 10تا 11:30 و11:30  تا13 کلاس211

6-کلاس حل تمرین استاد مصلحی آمار2 ساعت 13:30 تا 15:30 کلاس 210

جمعه
97/03/11