| ورود
کلاس جبرانی ، انجمن ها و امتحانات

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته سیزدهم(24آذر ماه الی29آذر ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
97/09/24

1-کلاس آموزش آفیس انجمن مدیریت ساعت 14 تا16 سایت 1

2-کلاس جبرانی استاد سیدحسین حسینی آمار1 ساعت 16:30 تا 18:30 کلاس 303

3- کلاس فوق العاده استاد حیدری از دماوند ساعت 15 تا 17:30 کلاس 212

4- کلاس جبرانی سرکار خانم فرشباف درس مالی عمومی ساعت 14:30 تا 16:30 کلاس 507

5- کلاس جبرانی سرکار خانم مصباحی درس ریاضیات پیش ساعت14 تا 17 کلاس 109

6-کلاس فوق العاده ریاضی کاربردی استاد پیرمرادیان از ساعت 8:30 تا 11 کلاس 103

​​​​​​یکشنبه 
97/09/25

1- کلاس جبرانی سرکار خانم فرهان درس حقوق و بین الملل عمومی ساعت 13-9/30 کلاس 202

2-جبرانی بیان شفاهی داستان 2 - وترجمه شفاهی استاد امین پور ساعت 8تا10 در305  و10 تا12 در303

3- کلاس کنتر ل آماری استاد نیری (دانشجویان دماوند) ساعت 14 تا 16در109

4-کلاس آموزش آمادگی استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری ساعت 15 تا 19 در210

5-کلاس جبرانی آقای مهندس یاراللهی، درس ایستایی ساعت 11:30 تا 13:15 کلاس 309

دوشنبه

97/09/26

1-کلاس جبرانی درس آمارپیش استاد حسینی ساعت 17:30 تا 19:30 کلاس 408

2-کلاس جبرانی درس مسئولیت مدنی خانم دکتر محمد زاده ساعت 8 الی 13 اتاق دفاع(این کلاس کنسل شد)

3-کلاس فوق العاده سرکار خانم ابو القاسمی درس فیزیک1 ساعت 8:30 تا 11 کلاس 206

4-کارگاه آمادگی استعداد تحصیلی ویژه کنکور دکتری انجمن زبان ساعت 15 تا 19 اتاق جلسات

سه شنبه
97/09/27

1-امتحان میان ترم درس مدیریت تولید وعملیات خانم دکترامانی ساعت 11 تا 13 کلاس های312  و 313 

2-کلاس جبرانی ساعت 8 تا 14 سرکارخانم دیهیم کلاس 103

3-جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد پیشگاهی ساعت 11 تا 14 در 412

4-جبرانی درس روش تحقیق خانم دکتر لاجوردی ساعت 14 تا 17در 109

5-جبرانی درس اندیشه 1 -استاد مزارعی ساعت 13 تا 15 در 110

5- آموزش زبان TTC(انجمن زبان )ساعت 13 تا 15 در306

6- کلاسهای جبرانی  دکتر مذهب درس  آزمون سازی پیش نیاز ساعت 14:30 تا16 و نگارش پیشرفته ساعت 16 تا 17:30 و درس گفتمان انتقادی ساعت 17:30 تا 19 در 213

7-کلاس جبرانی خانم دکتر هاشم لو ساعت 13 تا 15 مدیریت مالی کلاس 111 و درس متون ساعت 15 تا 17 کلاس 109

8-کلاس مقاله نویسی ساعت 11 تا 12:30 کلاس 112و کلاس تحلیل انتقادی کلام ساعت 12:30 تا 14 کلاس 507

چهارشنبه
97/09/28

1-جبرانی کلاس استاد سرکار خانم سمیعی ساعت 16 تا 18 اتاق دفاع

2-جبرانی سرکار خانم مهندس کاکویی ساعت 8:30 تا 17:30 کلاس 103

3-جبرانی درس طرح 4 استاد معصومه ملایی از ساعت 10 تا 16 کلاس 109

4-جبرانی خانم دکتر معصومی درس فارسی عمومی ساعت 11 تا 13:30 و 14 تا 16:30 کلاس 312

5-جبرانی استاد علوی حسینی درس آیین دادرسی کیفری 1 ساعت 9 تا 12 کلاس 108

6-جبرانی درس آمار استاد حسینی ساعت 17:30 تا 19:30 کلاس 408

7-کلاس جبرانی سرکارخانم گرامی (ایمنی وبهداشت )ساعت 9 تا 10 کلاس 110

8- کلاس جبرانی سرکارخانم جعفری درس دستور نگارش 8 تا 10 وفن بیان 10 تا 12 کلاس 111

9-جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد پیشگاهی 9 تا 11 و14 تا 16 کلاس 103

10-امتحان ورزش ویژه وتربیت بدنی ویژه استاد مهدی اسلام ساعت 11 کلاس 202

11-کلاس فوق العاده اصول حسابداری 1 خانم باقری ساعت 8:30 تا 11:30 کلاس 212

12-کلاس فوق العاده اصول حسابداری 2 خانم باقری ساعت 12 تا 15 کلاس 212

پنجشنبه 
97/09/29

1-باشگاه اندیشه کلاس103

2- درس زبان پیش ساعت 9 تا 10:30و 11 تا 12:30سرکار خانم فرهمند درکلاس 110

3-امتحان درس ریاضی عمومی 2 ساعت 11 تا 13:30 استاد حسینی  کلاس 104

4-آموزش زبان TTC ساعت 13 تا 15 کلاس 210

5-جبرانی درس اقتصاد مدیریت آقای دکتر سحابی ساعت 15 تا 18 کلاس 409

6-جبرانی درس ادبیات جهانی آقای دکتر ریاحی نوری ساعت 11:30 تا 13 کلاس 303

7-جبرانی درس زبان عمومی آقای قلی خان ساعت 13 تا 16 کلاس 104

8-کلاس جبرانی تدریس عملی آقای دکتر مذهب ساعت 17:30 تا 19 کلاس 313

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته چهاردهم(1ماه الی6 دی ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

   

شنبه 
97/10/01

1-کلاس جبرانی درس آمارپیش ارشد استادحسینی 17 تا 19:30 کلاس 109

2-کلاس آفیس انجمن مدیریت سایت1 ساعت 14 تا 16

​​​​​​یکشنبه 
97/10/02

1- کلاس جبرانی درس اقتصادی مهندسی خانم حاج احمدی ساعت 15:30 تا 17:30 کلاس

2-کلاس جبرانی خانم امیری پویا درس معماری معاصر ساعت 14 تا 16 کلاس

3-کلاس ریاضی 1 خانم دکتر سعیدی (2گروه) ساعت 10:30 تا 13 کلاس 302

دوشنبه

97/10/03

1-کلاس جبرانی درس ریاضی کاربردی استاد پیرمرادیان ساعت 9 تا 13 کلاس

2-کلاس جبرانی سرکارخانم اقراری درس سیستم های خبره ساعت 11 تا 13:30 کلاس

3- کلاس جبرانی خانم دکتر مقدس پور درس حسابداری مدیریت ساعت 14 تا 17 کلاس

سه شنبه
97/10/04

1- کلاس جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی استاد پیشگاهی ساعت 11 تا 14

چهارشنبه
97/10/05

1-امتحان درس کامپیوترو کاربرد آن درمدیریت استاد بوربور ساعت 9 تا 11 و 11 تا 14 درسایتهای 1و2

2-کلاس جبرانی سرکارخانم دکتر دوستی نقد ادبی ساعت 11:30 تا 13:30

پنجشنبه 
97/10/06

1-بایشگاه اندیشه103

2-جبرانی سه کلاس آقای مهندس سلامی درس تجزیه وتحلیل سیستم ساعت14 تا 16     ،فنون تجزیه وتحلیل ساعت 11 تا 14      وزبان تخصصی ساعت 9 تا 11

3-کلاس جبرانی سرکارخانم دکتر دوستی درس آثار نمایشنامه جهان(2کلاس) ساعت 11 تا 14

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته پانزدهم(8 ماه الی 13 دی ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

   

شنبه 
97/10/08

1-کلاس اقتصاد مهندس سرکارخانم حاج احمدی ساعت 14 تا 16 درسایت 1

​​​​​​یکشنبه 
97/10/09

دوشنبه

97/10/10

سه شنبه
97/10/11

چهارشنبه
97/10/12

 

پنجشنبه 
97/10/13