| ورود

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان می رساند، پایان کلاس ها در سال جاری روز پنجشنبه 24 اسفند ماه و همچنین شروع کلاس ها در سال 97، روز سه شنبه 14 فروردین ماه خواهد بود
کلاس جبرانی

      

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته ششم(19 الی 24 اسفند ماه) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه
96/12/19

یکشنبه 
96/12/20

1-کلاس جبرانی خانم دکتر سعیدی درس ریاضی گسسته ساعت 13:15تا15 در210

دوشنبه
96/12/21

1-کلاس کاربرد کامپیوتر در مدیریت سرکار خانم بوربور ساعت 14 تا 16 سایت 2

2-امتحان میان ترم درس ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت (گروه مدیریت مالی)سرکار خانم اکبری ساعت 10:30تا 13 سایت2

سه شنبه
96/12/22

1-کلاسهای خانم دکتر مهاجر روز دوشنبه 21 اسفند ماه تشکیل نمیشود و کلیه کلاسهای ایشان به ترتیب همان ساعات روز دوشنبه، در روز سه شنبه 22 اسفند ماه از ساعت 9 الی 16:30 در کلاس 312 برگزار میگردد،( تاکید میگردد عدم حضور در سر کلاسهای جبرانی موجب کسر نمره میگردد)

چهار شنبه
96/12/23

1-کارگاه انجمن علمی مدیریت ساعت 12 تا 18 کلاس 113

پنجشنبه 
96/12/24

1-کارگاه انجمن علمی مدیریت ساعت 12 تا 18 کلاس 113

2-کارگاه انجمن علمی کامپیوتر ساعت 8 تا 17 کلاس 108

       

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته هفتم(14 الی 16 فروردین ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/01/11

تعطیل نوروز

یکشنبه 
97/01/12

تعطیل نوروز

دوشنبه
97/01/13

تعطیل نوروز

سه شنبه
97/01/14

چهار شنبه
97/01/15

پنجشنبه 
97/01/16

                                                                                                                                    

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته هشتم(18 الی 23 فروردین ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/01/18

یکشنبه 
97/01/19

                   

دوشنبه
97/01/20

سه شنبه
97/01/21

چهار شنبه
97/01/22

پنجشنبه 
97/01/23