| ورود

کلاس جبرانی ، انجمن ها و امتحانات

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته هشتم(  24 تا29 فروردین  ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

   

شنبه 
98/1/24

کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی 2 سرکار خانم شعبانی ساعت 8-11 در کلاس 103 برگزار می شود.

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/1/25

دوشنبه

98/1/26

کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر سرکار خانم دیهیم ساعت 12-14 در سایت 2 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس ساخت زبان فارسی سرکار خانم جناتی ساعت 16/30-18 در کلاس 113 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس مکالمه موضوعی سرکار خانم جناتی  ساعت 14-15/30 برگزار می شود.

امتحان میان ترم درس ریاضی کاربردی سرکار خانم اکبری ساعت 11-13 در کلاس خودشان برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس اصول شبیه سازی سرکار خانم بانک ساعت 15-17/30 در کلاس 409 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس حسابداری پیشرفته 1 آقای حقانی نسب ساعت 17-19 در کلاس 110 برگزار می شود.

کلاس خانم جناتی برای فقط همین جلسه از ساعت 8 تا 13 در کلاس 408 برگزار میشود.

کلاس خانم حمیدی مهر ساعت 11 تا 14 برگزار نمیشود ولی کلاس بعدی برگزار میشود.

سه شنبه
98/1/27

کلاس جبرانی درس اصول و روش ترجمه استاد شهرستانی ساعت 12/30 -13 در کلاس 312 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس ترجمه متون ادبی اسلامی استاد آذرتراب ساعت 14/45-16/15 در کلاس212 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم فرشباف ساعت 14 تا 16 در کلاس 305 برگزار میشود

کلاس فوق العاده سرکار خانم باقری درس اصول حسابداری 1 -ساعت 8 تا11 در 103

کلاس متون حقوقی 4 - استاد ذبیحی ازساعت 17 تا 19 روز سه شنبه استثنائأبه ساعت 11:30 تا 13 تغییر می یابد.

امتحان میانترم درس حقوق هوایی استاد ذبیحی ساعت 13:30 تا 15 در کلاسهاس 310 و 303 برگزار میشود.

کارگاه اتوکد انجمن معماری ساعت 11:30 تا 14 در سایت1 برگزار میشود.

چهارشنبه
98/1/28

کلاس جبرانی درس معادلات دیفرانسیل استاد حسینی ساعت 8-12/30 در کلاس 302 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس آمار 2 استاد حسینی ساعت 12/30-17 در کلاس 111 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس نقد ادبی دکتر دوستی ساعت 11/30-13 در کلاس خودشان برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس فلسفه حقوق دکتر مظفری ساعت 11/30-13 در کلاس 304 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس ریاضیات اکچوئری استاد اسدی ساعت 18-20 در کلاس 409 برگزار میشود.

کلاس جبرانی درس دستور نگارش 2 خانم جعفری (گروه آموزش) ساعت 10 تا 13 کلاس 205

کلاس جبرانی درس دستور و نگارش پیشرفته خانم جعفری (گروه مترجمی)  ساعت 13 تا 16:30 کلاس 205

کلاس جبرانی درس درامدی بر ادبیات1 خانم فرهمند ساعت 8:30 تا 10 و 10 تا 11:30 در کلاس 209 برگزار میشود.

کلاس جبرانی درس مالیه عمومی خانم فرشباف (دانشجویان دوواحدی) ساعت 11 تا 13 در کلاس 212 برگزار میشود.

کلاس جبرانی درس صنعتی3 خانم زمانیانفر ساعت 10 تا 15 در کلاس 312 برگزار میشود.

کلاس جبرانی دکتر معصومی درس آشنایی با ادبیات معاصر ساعت 12:30 تا 14 در کلاس 110 برگزار میشود.

کلاس جبرانی درس مدیریت مالی 2 سرکار خانم هنردوست ساعت 15 تا 18 کلاس 103

پنجشنبه 
98/1/29

کارگاه ویزیو ساعت 12:30 تا 14 سایت 2

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته نهم(  31 فروردین تا5 اردیبهشت ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

   

شنبه 
98/1/31

کلاس درس مدنی3 خانم آقایی به جای ساعت 10 ساعت 9:30 در همان کلاس خودشان (304) برگزار میشود.

کلاس جبرانی درس طرح معماری 3 استاد روشن ساعت 8:30 تا 16 کلاس 104

کلاس حل تمرین برنامه سازی پیشرفته استاد دیهیم ساعت 11 تا 13:30 کلاس 412

کلاس دانشجویان دماوند (استاد شاهوردی)، ساعت 15:30 تا 19 کلاس 308

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/2/1

تعطیل رسمی

دوشنبه

98/2/2

کلاس جبرانی درس حسابداری پیشرفته 1 ساعت 19-17 استاد حقانی نسب در کلاس 110 برگزار می شود.

کلاس داستان انجمن زبان ساعت 9 تا 11 در کلاس 312 برگزار میشود.

کلاس جبرانی درس نگارش فارسی خانم جنات ساعت 16:30 تا 18 در کلاس 109 برگزار میشود.

کلاس حل تمرین برنامه سازی پیشرفته سرکار خانم دیهیم ساعت 14:30 تا 16:30 کلاس 204

سه شنبه
98/2/3

کلاس جبرانی درس اصول و روش ترجمه استاد شهرستانی ساعت 13-12/30 در کلاس 312 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر استاد دیهیم ساعت 17-14 در کلاس 305 برگزار می شود.

جلسه هفته اول کلاس ttc انجمن زبان ساعت 15 تا 18 در کلاس 302 برگزار میشود.

کلاس جبرانی مالیه عمومی خانم فرشباف ساعت 9 تا 11 در کلاس 111 برگزار میشود.

کارگاه اتوکد انجمن معماری ساعت 11:30 تا 14 در سایت1 برگزار میشود.

کلاس حل تمرین فیزیک1 دکتر کمالی مقدم ساعت 13 تا 16 در کلاس 305 برگزار میبشود.

چهارشنبه
98/2/4

کلاس جبرانی درس مبانی احتمال ساعت 12/30-8 استاد حسینی در کلاس 302 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی 2 ساعت 17-12/30 استاد حسینی در کلاس 111 برگزار می شود.

کلاس جبرانی درس نقد ادبی ساعت 13-11/30 دکتر دوستی در کلاس خودشان برگزار می شود.

جلسه هفته اول کلاس ttc انجمن زبان ساعت 10 تا 13 در کلاس 112 برگزار میشود.

امتحان نیم ترم درس گسسته و مبانی ترکیبات خانم دکتر سیدی ساعت 10 تا 12 در کلاس 212 برگزار میشود.

کلاس جبرانی درس صنعتی1 خانم زمانیانفر ساعت 10 تا 15 (دو جلسه) در کلاس 109 برگزار میشود.

پنجشنبه 
98/2/5

جلسه هفته اول کلاس ttc انجمن زبان ساعت 10 تا 13 در کلاس 102 برگزار میشود.

امتحان نیم ترم درس مبانی ماتریس ها و جبرخطی خانم دکتر سیدی ساعت 9 تا 11در کلاس 212 برگزار میشود.