| ورود
صفحه اخبار

undefined

اطلاعیه مهم مربوط به دانشجویان مهندسی انرژی

دانشجویان ترم 4 حتماً میبایستی در ترم 2-98 دروس آز شیمی و آز مکانیک سیالات را اخذ نمایند، همچنین دانشجویان ترم 2 نیز موظفند آز شیمی را اخذ نمایند. (بدیهی است که عدم اخذ این دروس موجب عقب افتادگی تحصیلی ایشان میگردد)