| ورود
رشته هاي تحصيلي

توجه: برای دانلود فایل ها از مرورگر Internet Explorer استفاده کنید.

ردیفرشته تحصیلیمقطعدانلود چارت آموزشی
1

حسابداری

کارشناسی دانلود
کارشناسی ورودی 96 به بعددانلود
کارشناسی ناپیوسته دانلود
کارشناسی ارشد ورودی 94 و ماقبل دانلود
کارشناسی ارشد 98دانلود
کارشناسی ارشد  95دانلود
2 مدیریت مالی کارشناسی ارشددانلود
کارشناسی ارشد 98دانلود
کارشناسیدانلود
3مدیریت مالی-مدیریت ریسک کارشناسی ارشددانلود
3مدیریت مالی-مدیریت ریسککارشناسی ارشد 98دانلود
4حقوقکارشناسی ارشد(جزا)دانلود
کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی 98دانلود
کارشناسی ارشد (خصوصی)دانلود
کارشناسی ارشد خصوصی 98دانلود
کارشناسی ارشد بین الملل 98دانلود
کارشناسی دانلود
کارشناسی ورودی 95 به بعددانلود
5

مدیریت صنعتی

کارشناسی

کارشناسی پیوسته 94 و قبل از آن

 دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته دانلود

کارشناسی ارشد-تحقیق در عملیات 98

دانلود
کارشناسی ارشد-پروژه 98دانلود
کارشناسی ارشد-تولید و عملیات 98دانلود

کارشناسی ارشد - گرایش مالی (93 و ماقبل)
کارشناسی ارشد - گرایش مالی (94)
کارشناسی ارشد - گرایش تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد - گرایش پروژه
کارشناسی ارشد - گرایش تولید و عملیات (95)
کارشناسی ارشد - گرایش تولید (94 و ماقبل)

دانلود
دانلود

دانلود

 دانلود
دانلود
دانلود

8مدیریت بازرگانی کارشناسی 94 و ماقبل
کارشناسی پیوسته 95 و بعد از آن
 دانلود
دانلود
 کارشناسی ناپیوسته دانلود
کارشناسی ارشد-بازرگانی بین الملل98دانلود
کارشناسی ارشد - استراتژیک98دانلود
کارشناسی ارشد -بازاریابی98دانلود

 کارشناسی ارشد - گرایش مالی
 کارشناسی ارشد - گرایش استراتژیک
 کارشناسی ارشد - بازرگانی بین الملل
 کارشناسی ارشد - بازاریابی بین المللی

کارشناسی ارشد -بازاریابی (جدید)

 دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

دانلود

11 مدیریت کسب و کار کارشناسی دانلود
12مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشددانلود
کارشناسی ارشد 98دانلود
ورودی 97 و بعد از آن مترجمیدانلود
 کارشناسی دانلود
مترجمی ناپیوسته ویرایش شهریور 97دانلود
پیوسته 97 به قبل ویرایش شهریور 97دانلود
13 زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی دانلود
کارشناسی ارشد 98دانلود
کارشناسی ارشددانلود
14 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی دانلود
کارشناسی ارشد 98دانلود
کارشناسی ارشددانلود
15 مهندسی صنایع

 کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد 98

 دانلود

دانلود

دانلود

16

مهندسی کامپیوتر (ورودی 95 و بعد از آن)

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (ورودی 94)
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات(94)
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات(93)
مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

 کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی ارشد 

کارشناسی ارشد 98

دانلود

 دانلود
 دانلود
دانلود
دانلود

دانلود

 17مهندسی فناوری اطلاعات
(ورودی مهرماه92 و ماقبل)
کارشناسی دانلود
18مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (ورودی95)کارشناسی ناپیوستهدانلود
19علوم کامپیوترکارشناسیدانلود
19علوم کامپیوترکارشناسی (ویرایش مهر 98)دانلود
20مهندسی انرژیکارشناسیدانلود
21مهندسی معماریکارشناسی پیوستهدانلود
کارشناسی پیوسته معماری مهر 97 به بعددانلود
کارشناسی ناپیوستهدانلود