| ورود
رشته هاي تحصيلي

توجه: برای دانلود فایل ها از مرورگر Internet Explorer استفاده کنید.

ردیفرشته تحصیلیمقطعدانلود چارت آموزشی
1

حسابداری

کارشناسی دانلود
کارشناسی ورودی 96 به بعددانلود
کارشناسی ناپیوسته دانلود
کارشناسی ارشد ورودی 94 و ماقبل دانلود
کارشناسی ارشد  95دانلود
2 مدیریت مالی کارشناسی ارشددانلود
کارشناسیدانلود
3مدیریت مالی-مدیریت ریسک کارشناسی ارشددانلود
4حقوقکارشناسی ارشد(جزا)دانلود
کارشناسی ارشد جزا (ویرایش شهریور 98)دانلود
کارشناسی ارشد (خصوصی)دانلود
کارشناسی ارشد خصوصی (ویرایش شهریور 98)دانلود
کارشناسی دانلود
کارشناسی ورودی 95 به بعددانلود
5

مدیریت صنعتی

کارشناسی

کارشناسی پیوسته 94 و قبل از آن

 دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته دانلود

کارشناسی ارشد - گرایش مالی (93 و ماقبل)
کارشناسی ارشد - گرایش مالی (94)
کارشناسی ارشد - گرایش تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد - گرایش پروژه
کارشناسی ارشد - گرایش تولید و عملیات (95)
کارشناسی ارشد - گرایش تولید (94 و ماقبل)

دانلود
دانلود

دانلود

 دانلود
دانلود
دانلود

8مدیریت بازرگانی کارشناسی 94 و ماقبل
کارشناسی پیوسته 95 و بعد از آن
 دانلود
دانلود
 کارشناسی ناپیوسته دانلود
 کارشناسی ارشد - گرایش مالی
 کارشناسی ارشد - گرایش استراتژیک
 کارشناسی ارشد - بازرگانی بین الملل
 کارشناسی ارشد - بازاریابی بین المللی

 دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

11 مدیریت کسب و کار کارشناسی دانلود
12مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشددانلود
ورودی 97 و بعد از آن مترجمیدانلود
 کارشناسی دانلود
مترجمی ناپیوسته ویرایش شهریور 97دانلود
پیوسته 97 به قبل ویرایش شهریور 97دانلود
13 زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی دانلود
کارشناسی ارشددانلود
14 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی دانلود
کارشناسی ارشددانلود
15 مهندسی صنایع

 کارشناسی

کارشناسی ارشد

 دانلود

دانلود

16

مهندسی کامپیوتر (ورودی 95 و بعد از آن)

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (ورودی 94)
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات(94)
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات(93)
مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

کارشناسی

 کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی ارشد 

دانلود

 دانلود
 دانلود
دانلود
دانلود

 17مهندسی فناوری اطلاعات
(ورودی مهرماه92 و ماقبل)
کارشناسی دانلود
18مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (ورودی95)کارشناسی ناپیوستهدانلود
19علوم کامپیوترکارشناسیدانلود
19علوم کامپیوترکارشناسی (ویرایش مهر 98)دانلود
20مهندسی انرژیکارشناسیدانلود
21مهندسی معماریکارشناسی پیوستهدانلود
کارشناسی پیوسته معماری مهر 97 به بعددانلود
کارشناسی ناپیوستهدانلود