| ورود

شروع کلاس های تمامی مقاطع (اعم از دانشجویان جدید الورود و دانشجویان قدیمی) در نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 از روز شنبه مورخ 31 شهریورماه 97 می باشد. همچنین تاریخ حذف و اضافه کلیه مقاطع تحصیلی واحد تهران روز سه شنبه مورخ 3 مهر ماه 97 از ساعت 9 الی 14 می باشد.
رشته هاي تحصيلي

توجه: برای دانلود فایل ها از مرورگر Internet Explorer استفاده کنید.

ردیفرشته تحصیلیمقطعدانلود چارت آموزشی
1

حسابداری
 

کارشناسی دانلود
2کارشناسی ناپیوسته دانلود
3کارشناسی ارشد ورودی 94 و ماقبل
کارشناسی ارشد  95
 
 دانلود
دانلود

 
 مدیریت مالی کارشناسی ارشددانلود
مدیریت مالی-مدیریت ریسک کارشناسی ارشددانلود
حقوقکارشناسی ارشددانلود
4کارشناسی دانلود
5

مدیریت صنعتی
 

کارشناسی دانلود
6کارشناسی ناپیوسته دانلود
7

کارشناسی ارشد - گرایش مالی (93 و ماقبل)
کارشناسی ارشد - گرایش مالی (94)
کارشناسی ارشد - گرایش تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد - گرایش پروژه
کارشناسی ارشد - گرایش تولید و عملیات (95)
کارشناسی ارشد - گرایش تولید (94 و ماقبل)

دانلود
دانلود

دانلود

 دانلود
دانلود
دانلود

8مدیریت بازرگانی کارشناسی 94 و ماقبل
 کارشناسی 95
 دانلود
دانلود
9 کارشناسی ناپیوسته دانلود
10 کارشناسی ارشد - گرایش مالی
 کارشناسی ارشد - گرایش استراتژیک
 کارشناسی ارشد - بازرگانی بین الملل
 کارشناسی ارشد - بازاریابی بین المللی

 دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

11 مدیریت کسب و کار کارشناسی دانلود
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشددانلود
12 کارشناسی دانلود
13 زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی دانلود
 زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشددانلود
14 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی دانلود
کارشناسی ارشددانلود
15 مهندسی صنایع

 کارشناسی

کارشناسی ارشد

 دانلود

دانلود

16مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (ورودی 94)
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات(94)
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات(93)
مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
 کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی ارشد 
 دانلود
 دانلود
دانلود
دانلود
 17مهندسی فناوری اطلاعات
(ورودی مهرماه92 و ماقبل)
کارشناسی دانلود
18مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (ورودی95)کارشناسی ناپیوستهدانلود
19علوم کامپیوترکارشناسیدانلود