| ورود
روز و ساعت كاری پرسنل اداری دانشگاه از اول آذرماه الی 14 آذر ماه (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الي 14) بصورت 50 درصد ميباشد، و طبق مصوبه ستاد ملی کرونا حضور دانشجویان در این دو هفته مجاز نمی باشد  و کارکنان صرفاً پشتیبان و رافع مشکلات کلاسهای مجازی خواهند بود (روابط عمومي دانشگاه ارشاد دماوند-واحد تهران)
اعضاي هيات علمي

 

  اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

 

مرتبه علمی
مرتبه علمی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام ونام خانوادگی

 dr.akrami@e-damavandihe.ac.ir

استاديار
دكتري
برنامه ريزي درسي
آقاي دكترسيد كاظم اكرمي
a.k.kashani@edamavandi9he.ac.ir
استاديار
دكتري
مديريت-  رفتاري
آقاي دكتراميرحسين كريمي كاشاني
m.shirmohamadi@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
 دكتري
مديريتIT
آقاي دكتر مهدي شيرمحمدي
n.eshaghzadeh@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دكتري
مديريت -صنعتي
خانم دکتر نيره اسحق زاده
m.nayeri@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
مهندسي صنايع-مديريت سيستم
آقاي مهندس محمدمهدي نيري
m.h.rohani@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
مديريت-دولتي
آقاي محمدحسين روحاني
m.r.lahoti@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دکتری
مهندسي صنايع
آقاي دکتر محمدرضا لاهوتي
m.saeedi@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دكتري
رياضي محض
خانم دکتر مهديس سعيدي
a.aryan@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
 دكتري
ادبيات انگليسي
خانم دكترآزيتا آرين
n.sharifi@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
مديريت-بازرگاني
آقاي نعمت اله شريفي

ghajarieh.amir@e-damavandihe.ac.ir

استاديار
 دكتري
آموزش زبان انگليسي
آقاي دكترامير بيگلربيگي
m.mohajer@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دکتری
حقوق خصوصی
خانم مینا مهاجر
 m.hazavei@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
حقوق خصوصي
آقاي محمدرضا هزاوه اي
f.parvizi@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
 دكتري
زبان و ادبيات انگلیسی
خانم دكترفريبا پرويزي
 d.mohamadi@e-damavandihe.ac.ir
مربي
دانشجوي دكتري
حسابداري
آقاي دكترداريوش محمدي
m.hosseinnian@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
دكتري
حقوق تطبيقي
خانم دكترميترا حسينيان
g.shahverdi@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
حسابداري
خانم گيتي اعظم شاهوردي
i.noravesh@e-damavandihe.ac.ir
استاد
دكتري
حسابداري
آقاي دكترايرج نوروش
m.shirazi@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
دكتري
مديريت صنعتي
آقاي دكترمحمود آقاحسينعلي شيرازي
 v.nadi@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
دكتري
حسابداري
آقاي دكترولي نادي قمي
s.lajevardi@e-damavandihe.ac.irاستادیار
دكتري
مديريت
خانم دکتر سمانه لاجوردي
z.jamshidi@e-damavandihe.ac.ir
استاديار
 دكتري
علوم اقتصادي
خانم دكترزهره جمشيدي
r.elahi@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دكتري
زبان و ادبيات انگلیسیخانم دکتر رویا الهی
n.sardabi@e-damavandihe.ac.ir
استادیار
دکتری
آموزش زبان انگلیسیخانم دکتر نرجس سردابی
n.fotoohi@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق لیسانس
حسابداری
خانم ندا فتوحی
f.mohajerani@e-damavandihe.ac.ir
مربي
دكتري
مديريت
خانم  مهاجراني
 m.hajari@e-damavandihe.ac.ir
مربي
فوق ليسانس
هوا و فضا
آقاي مهدي حجاري طاهري